Na mocy podpisanej z Partnership for Children umowy licencyjnej – Centrum Pozytywnej Edukacji jest jedynym i wyłącznym dysponentem programu „Przyjaciele Zippiego” na terytorium Polski.

Program jest oferowany na terenie całego kraju przez placówki doskonalenia nauczycieli, które zawarły z Centrum Pozytywnej Edukacji porozumienie na wdrażanie programu (lista ośrodków, które podpisały porozumienie). Trenerzy, reprezentujący ośrodki, z którymi zawarto porozumienie, oferują program (cena programu dla 1 grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej wynosi 500 zł), na który składa się:

 • Pakiet materiałów dla nauczyciela realizującego zajęcia w grupie do 30 dzieci;
 • Informator o programie dla rodziców;
 • 3 plakaty - materiały pomocnicze do realizacji programu;
 • dwudniowe szkolenie, przygotowujące nauczycieli do realizacji programu (12 godzin);
 • jedno spotkanie (ok. 3 godz.) organizowane dla nauczycieli w trakcie realizacji programu, mające na celu wymianę doświadczeń i udzielenia wsparcia przy realizacji programu;
 • zaświadczenia dla nauczycieli o ukończeniu szkolenia przygotowującego do realizacji programu

Nauczyciele są przygotowywani do realizacji programu przez Trenerów, reprezentujących ośrodki doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Szkolenie dla nauczycieli trwa 12h. Odbywa się na początku nowego roku szkolnego. Przeszkoleni nauczyciele otrzymują pakiet materiałów ze scenariuszami zajęć do realizacji programu.

Do zadań nauczyciela realizującego program „Przyjaciele Zippiego” należy:

 • udział w 12h szkolenia dla nauczycieli i podpisanie oświadczenia o przestrzeganiu praw autorskich
 • poinformowanie rodziców o programie i uzyskanie pisemnej zgody na jego realizację,
 • udział w 1 spotkaniu, w celu wymiany doświadczeń
 • prowadzenie zajęć w ramach programu z dziećmi – 1 spotkanie tygodniowo x 45 min przez 24 tygodnie,
 • zakończenie realizacji programu do końca roku szkolnego,
 • podpisanie oświadczenia o zachowaniu praw autorskich w każdym roku realizacji programu,
 • zrealizowanie programu w całości, z wykorzystaniem proponowanych scenariuszy i pomocy.

Nauczyciele zainteresowani realizacją programu w swoich placówkach proszeni są o kontakt z trenerami na terenie województwa lub z CPE.

Zippi  szkolenia
Zgorzelec