Centrum Pozytywnej Edukacji (CPE) jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli  o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. z późn. );
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
    placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.1045 );
  3.  Statutu

 

Centrum zostało powołane i jest  prowadzone przez Elżbietę Nerwińską. Siedzibą Centrum jest Warszawa (01-327), ul. Sochaczewska 31 B.

Decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. CPE otrzymało wstępną akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nr wpisu 32).

W dniu 10 lutego 2020 r. Centrum Pozytywnej Edukacji zostało wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego, prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Zaświadczenie nr 161/NPDN/2020.