Centrum Pozytywnej Edukacji jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli  o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną na podstawie:

1)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

  1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie
    placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz.1537 );
  2. statutu.

 

Centrum Pozytywnej Edukacji zostało powołane i jest  prowadzone przez Elżbietę Nerwińską. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Sochaczewska 31 B.

W dniu 28 kwietnia 2010 r. CPE zostało zarejestrowane w ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Zaświadczenie Nr 72 A.

Centrum Pozytywnej Edukacji zostało wpisane do, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,  rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00084/2012, w dniu 19.03.2012 r. (na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.zm.)

NIP 522-144-50-39 REGON 142 288 330

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Centrum Pozytywnej Edukacji sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.